Polityka prywatności

Spis treści

 1. Polityka Prywatności
 2. Rodzaje informacji o użytkownikach gromadzonych przez ARCHEM Sp. z o.o.
 3. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez ARCHEM Sp. z o.o.
 4. Do czego wykorzystywane są zebrane informacje o użytkownikach witryn
 5. Bezpieczeństwo
 6. Zmiana danych osobowych
 7. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 (najważniejsze informacje)

1. Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich klientów ARCHEM Sp. z o.o. Obowiązuje ona także wszystkich użytkowników korzystających ze stron internetowych, sklepów internetowych Spółki, którzy mogą, ale nie muszą, być klientami Spółki. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

 2. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące sposobu, w jaki ARCHEM Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów podczas korzystania ze stron internetowych, serwisów internetowych, produktów i usług Spółki. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób ARCHEM Sp. z o.o. wykorzystuje udostępnione przez Klientów dane osobowe, po uprzednim powiadomieniu Klienta lub uzyskaniu jego zgody, o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

 3. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest każdorazowo na stronie internetowej www.sklep.archem.com.pl i/lub www.archem.com.pl

2. Jakie rodzaje informacji gromadzi firma ARCHEM Sp. z o.o.

 1. Co do zasady, ARCHEM Sp. z o.o. zapewnia użytkownikom możliwość korzystania ze stron internetowych i sklepów internetowych w sposób anonimowy. Jednak w celu skorzystania z niektórych usług może być konieczne np. logowanie lub wypełnienie odpowiedniego formularza oraz podanie danych niezbędnych dla prawidłowego skorzystania z danej usługi. Na przykład, podczas  zawierania Umowy sprzedaży poprzez sklep internetowy www.sklep.archem.com.pl, konieczne jest, oprócz zaakceptowania Regulaminu korzystania ze sklepu internetowego, wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego i podanie danych osobowych.

 2. ARCHEM Sp. z o.o. może gromadzić informacje dotyczące interakcji z poszczególnymi usługami Spółki, w tym logi systemowe zawierające: datę, czas wizyty i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje na temat statystyki oglądalności strony internetowej, ruchu do i z poszczególnych stron itp.

 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest ARCHEM Sp. z o.o. z siedzibą Łany, ul.Wesoła 8, 55-002 Kamieniec Wrocławski.

3.Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez ARCHEM Sp. z o.o.

 1. Ze względu na charakter działalności ARCHEM Sp. z o.o. będzie gromadzić i przetwarzać

dane osobowe klienta (w tym w szczególności: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres email).

 1. ARCHEM Sp. z o.o. nie będzie przetwarzać danych wrażliwych dotyczących Klienta.

4. Do czego wykorzystywane są zebrane informacje o użytkownikach witryn

 1. Przetwarzanie danych, o których mowa w Rozdziale II ust. 2 niniejszej Polityki, jest zanonimizowane i służy celom pomiarowym i ulepszaniu stron i serwisów internetowych oraz usług w nich oferowanych. ARCHEM Sp. z o.o.może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających serwisy. Informacje te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

 2. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z podstron stron i serwisów internetowych wykorzystywane są zgodnie z celem ich przeznaczenia, wskazanym w regulaminie lub szczegółowych warunkach świadczenia danej usługi oraz za wyrażeniem odpowiednich zgód przez użytkownika.

 3. Dane użytkowników sklepu internetowego www.sklep.archem.com.pl wykorzystywane są w celu realizacji zamówienia – dokonania transakcji, w tym pobrania opłaty oraz wysłania zamówionego Sprzętu. Podanie tych danych jest niezbędne dla poprawnej realizacji zamówienia. W tym celu dane mogą być przekazane podmiotom podwykonawczym. Podmioty te nie będą wykorzystywać danych użytkowników strony lub serwisu internetowego w żadnym innym celu.

 4. Dane udostępnione przez użytkowników stron lub serwisów internetowych, o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej i/lub wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną od Archem Sp. z o.o., mogą być wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych. ARCHEM Sp. z o.o. nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy, a równocześnie takie udostępnienie pozostaje w zgodzie z przepisami prawa, bądź następuje za wyraźną zgodą użytkownika, a także na żądanie organów uprawnionych w przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Bezpieczeństwo

 1. ARCHEM Sp. z o.o. podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników stron internetowych, serwisów internetowych i aplikacji. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur służących ograniczeniu do minimum ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników i ryzyka ich ujawnienia. Informacje przekazywane przez użytkowników stron i serwisów internetowych Spółki przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa. ARCHEM Sp. z o.o. nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby nieupoważnione działające w sposób sprzeczny z prawem. Wszelkie hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać osobom trzecim. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić ARCHEM Sp. z o.o. o takiej sytuacji.

 2. Fora dyskusyjne i systemy komentarzy dostępne na stronach internetowych ARCHEM Sp. z o.o. są miejscami publicznymi. Nie należy podawać w nich żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkownika lub innych osób. ARCHEM Sp. z o.o. nie odpowiada za ochronę ani bezpieczeństwo informacji podanych w tych miejscach.

6. Zmiana danych osobowych

 1. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe, ARCHEM Sp. z o.o. gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. W przypadku serwisów obsługiwanych automatycznie, działania te może wykonać sam użytkownik. W przypadku, gdy nie została udostępniona taka funkcjonalność, wówczas można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres korespondencyjny Administratora danych, bądź na adres internetowy biuro@archem.com.pl

 2. W przypadku sklepu internetowego, po złożeniu przez użytkownika zamówienia, sklep wysyła automatycznie na podany przez użytkownika adres e-mail, wiadomość potwierdzającą przyjęcie złożonego zamówienia. W przypadku negatywnej weryfikacji adresu czy błędów w podanych danych osobowych następuje telefoniczny kontakt z Klientem w celu uzyskania informacji lub zmiany.

 3. ARCHEM Sp. z o.o. może poprosić użytkownika o potwierdzenie jego tożsamości.

7.Obowiązek informacyjny wynikający z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest ARCHEM Sp. z o.o. 55-002 Kamieniec Wrocławski, Łany, ul.Wesoła 8, woj.dolnośląskie.

Dane osobowe będą przetwarzane przez ARCHEM Sp. z o.o. w szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy sprzedaży, na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy)

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO* (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ARCHEM Sp. z o.o.) w celu:

a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta

b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych

c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO* (odrębna zgoda) w celu:

a) potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail) lub listownie

b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych ARCHEM Sp. z o.o.

Marketing ten może być realizowany przez ARCHEM Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail, newsletter).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez czas realizacji umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ARCHEM Sp. z o.o.

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych ARCHEM Sp. z o.o. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane jej dotyczące oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo żądania od Administratora przeniesienia danych

6) prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f

7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

Prawa wymienione powyżej, poza pkt 7, można zrealizować poprzez kontakt z ARCHEM Sp. z o.o. (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu ARCHEM Sp. z o.o.):

1.podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi portalu www.sklep.archem.com.pl, sieci informatycznej i systemu ERP oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,

2. partnerzy handlowy (dostawcy produktów, sponsorzy, biura informacji gospodarczej, firmy windykacyjne, banki)
3. podmioty świadczące usługi dostawy produktów (w szczególności firmy kurierskie)
4. PayU S.A./ Dotpay –  podmioty świadczące usługi płatności on-line.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.